TRẦN QUỐC TOẢN (1267 - 1285)
Nguyễn Lộc Yên

TRẦN QUỐC TOẢN (1267 - 1285)

Trần Quốc Toản là tôn thất của nhà Trần, con Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, tước Hoài Văn Hầu. Năm 1282, triều Trần biết nhà Nguyên sửa soạn đem đại quân xâm lược nước ta lần thứ hai, Vua Trần Nhân Tông mở hội nghị Bình Than để bàn bạc sách lược chống giặc. Trần Quốc Toản lúc ấy 15 tuổi, đến xin vào cùng hội họp, nhưng bị ngăn cản, vì tuổi còn quá trẻ, ông ấm ức, quả cam đang cầm trong tay, bóp nát không hay.

Ông về nhà may cờ, thêu 6 chữ: “Phá cường địch, báo Hoàng ân”, mật bàn với các bạn bè thiếu niên, rồi tập họp gia đinh, thân thuộc và lính giữ nhà, trang bị gươm giáo dẫn ra trận. Ông ra trận luôn luôn dũng cảm xông xáo đi đầu, quân Nguyên bị ông đánh đuổi tan tác nhiền lần. Năm 1285, ông cùng Trần Nhật Duật, Nguyễn Khoái đánh bại Toa Đô ở bến Hàm Tử (thuộc huyện Đông An, tỉnh Hưng Yên). Sau đó ông cùng Trần Quang Khải, Phạm Ngũ Lão đánh đuổi Thoát Hoan ở bến Chương Dương, quân Nguyên bị đại bại.

Ông là một tấm gương anh dũng bất khuất cho thiếu niên chống ngoại xâm, danh tiếng của ông làm vẻ vang cho thiếu niên Việt Nam. Năm 1285, ông hy sinh lúc ấy mới 18 tuổi. Vua Trần Nhân Tông vô cùng tiếc thương, đích thân nhà vua làm văn tế ông. Dân gian còn truyền tụng:

Anh hùng Quốc Toản thiếu niên
Giúp vua đánh đuổi giặc Nguyên tan tành”

Cảm mộ: Trần Quốc Toản

Cấm vào hội họp với quân dân
Bóp nát quả cam, biểu lộ tâm!
Dẫn lính giữ nhà “đi phá địch”
Giương cờ giúp nước “báo Hoàng Ân”
Mỗi khi tướng trẻ xông pha trận
Là lúc giặc Nguyên bủn rủn thân
Quốc Toản anh hùng trai trẻ ấy
Quân Nguyên tan tác biết bao lần!

Nguyễn Lộc YênLink của trang: TRẦN QUỐC TOẢN (1267 - 1285)

Trang chủ