Đôi Mắt
Lưu Trọng Lư

Đôi Mắt

Có hoa nào qua mùa không héo?
Có tiếng nào giàu đẹp hơn không?

Mắt em là một dòng sông
Thuyền anh bơi lội giữa dòng mắt em.

Đàn "nguyệt dạ" hương đêm bay lạc
Gì buồn hơn tiếng vạc lưng chừng?

Phép gì khỏi nhớ đừng trông
Mắt em bỏ túi, vắng lòng đem soi.

Lưu Trọng LưLink của trang: Đôi Mắt

Trang chủ