Nguyễn Thị Giang (1909-1930)
Ban Biên Tập Yêu Nước Việt Nam