Arthur Rimbaud / Huỳnh Phan Anh
A black, E white, I red, U green, O blue: vowels,
I shall tell, one day, of your mysterious origins
A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu: voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes
A đen, E trắng, I đỏ, U lục
O xanh: nguyên âm, nảy sinh tiềm tàng
YêuNướcViệtNam.org