Bùi Minh Quốc
Trong cuộc CÁCH MẠNG LẬP QUYỀN DÂN – cuộc cách mạng nhằm thiết lập quyền làm chủ thực sự của nhân dân, tiến hành một cách ôn hoà, công khai, hợp hiến hợp pháp – có một lực lượng đặc thù, về mặt nào đó là khá quan trọng, làm những việc mà các lực lượng khác không dễ làm thay. Đó là lực lượng những người cộng sản chống Cộng.Bây giờ, hai tiếng “Cộng sản” chợt nghe đã khiến người ta muốn ói.
YêuNướcViệtNam.org