Facebooker
Giải phóng gì mà 444,000 thanh niên miền Bắc và 282,000 thanh niên miền Nam phải bỏ mạng. Giải phóng gì mà 2 triệu người VN vô tội phải chết trong lửa khói. Giải phóng gì mà 1 triệu lính miền Nam phải bị tù cải tạo, trong đó có 165,000 lính miền Nam chết trong trại cải tạo. Giải phóng gì mà 1.5 triệu dân miền Nam phải tha phương nơi đất khách quê người để trốn chế độ CS
YêuNướcViệtNam.org