Henry Grunwald
Người di dân nào cũng có một cuộc sống hai mặt. Ai cũng có một nhân cách và một lối nhìn hai mặt, lơ lửng giữa quê hương cũ và mới, giữa cái tôi trước đây và bây giờ. Dĩ nhiên là ngay chính cái khái niệm quê hương mới, trong một nghĩa nào đó, cũng là điều khó chấp nhận như khi nói về cha mẹ mới. Cha mẹ thì ta biết rõ là ai; quê hương thì ta cũng đã biết nó như thế nào rồi.
YêuNướcViệtNam.org