John G.Hubbell
Trong thập niên 1950 , Hồ cũng đã dẹp tan những cuộc nổi dậy tại Bắc Việt Nam , đặc biệt nhất là vụ nổi dậy của nhân dân Quỳnh Lưu , tỉnh Nghệ An tháng 11/1956 , và ngay cả tại Nam Ðàn là nơi sinh quán của họ Hồ . Vì dân chúng nổi lên chống lại sưu cao thuế nặng , nên Hồ phải đưa quân đội tới đàn áp . Khoảng 6 ngàn nông dân , không võ trang , đã bị tàn sát .
YêuNướcViệtNam.org