Lỗ Trí Thâm
Tiến trình văn hóa “đểu” gần như kiện toàn. Từ Nam ra Bắc “đểu” phủ kín đất nước…Cái “đểu” khốn nạn nhất là hôm nay, sau bốn mươi bốn năm rồi, những người bị chúng cướp sạch, lấy sạch. Họ đã phải bỏ ruộng vườn, nhà cửa, bỏ nước ra đi mà chúng chưa thỏa mãn, vẫn còn “mất dậy” gọi họ là “bọn ba que” , lá cờ yêu thương của họ là cờ “ba que”.
YêuNướcViệtNam.org