Nguyễn Thanh Sơn
Trước đây là mảnh ruộng màu mỡ, ruộng hai vụ lúa ăn chắc, ruộng liền vườn liền khoảnh, ruộng cò bay thẳng cánh , chó chạy ngay đuôi, theo cách diễn giải của nông dân ta. Không biết vì một can cớ chi , nó được san ủi lấy mặt bằng làm khu công nghiệp. Khu công nghiệp đâu không thấy, chỉ đó là khu vui chơi giải trí, hotel, nhà hàng , massage.
Lịch sử trải dài
Đinh Lê Lý Trần Lê
Bốn ngàn năm còn lặp lại mấy lần ngu
Trần Ích Tắc khom lưng quỳ gối.
Khi Nguyễn Huệ cỡi voi vào cửa Bắc
Có Lê Chiêu Thống ghi tên mình vào thế giới những thằng ngu
YêuNướcViệtNam.org