Nguyễn Thanh Sơn
Lịch sử trải dài
Đinh Lê Lý Trần Lê
Bốn ngàn năm còn lặp lại mấy lần ngu
Trần Ích Tắc khom lưng quỳ gối.
Khi Nguyễn Huệ cỡi voi vào cửa Bắc
Có Lê Chiêu Thống ghi tên mình vào thế giới những thằng ngu
YêuNướcViệtNam.org