Nguyễn Trọng Đức
Làm người ai cũng có lúc mừng, giận, yêu, ghét, vui, thương, ham muốn. Nhưng làm sao khỏi giận, khỏi ghét? Thánh nhân cũng có lúc giận, nói chi đến con người thường như chúng ta. Thế nhưng cái khéo, cái thành công của mỗi người là làm sao để biết tự chế. Giận mất khôn, tình cảm lấn áp lý trí, do đó khi giận, người ta có những ngôn ngữ và hành động xét ra không cần thiết
YêuNướcViệtNam.org