Rudyard Kipling / Ian Bùi
If you can keep your head when all about you. Are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you. But make allowance for their doubting too.
Nếu anh giữ được cái đầu thật tỉnh
khi xung quanh bá tánh thảy rồ điên;
vẫn tự tin, mặc chúng nói quàng xiên
gieo ngờ vực, đổ cho anh tội lỗi.
YêuNướcViệtNam.org