Trần Mộng Tú / Amanda Gorman
Hãy trông vào sự thật
Lịch sử đã chứng minh
Dân Chủ đôi khi trễ
Nhưng không mất bao giờ
But while democracy can be periodically delayed,
it can never be permanently defeated.
In this truth, in this faith we trust.
YêuNướcViệtNam.org