Trang Châu
bất cứ nơi nào
có anh chị em
nắng đội trên đầu
mồ hôi tẩm trán
nhân danh Tổ Quốc
lên án lũ tội đồ
bán nước cầu vinh
cho hồn tôi theo với
YêuNướcViệtNam.org