Viet Thanh Nguyen
Thế rồi Mỹ tái lập quan hệ với Việt Nam năm 1994, và cha mẹ tôi nhân cơ hội đầu tiên đó về VN. Họ về hai lần, không có tôi, để thăm một nước vừa trổi dậy từ nghèo khổ và tuyệt vọng sau chiến tranh. Những gì họ chứng kiến nơi quê cũ đã tác động mạnh nơi cha tôi. Sau chuyến thăm thứ hai, cha mẹ tôi không bao giờ trở lại VN nữa.
I remember being reunited with my parents after a few months and the snow and the cold and my mother disappearing from our lives for a period of time I cannot recall and for reasons I could not understand, and knowing vaguely that it had something to do with the trauma of losing her country, her family, her property, her security, maybe herself.
YêuNướcViệtNam.org