Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh
Luật Hiến Pháp là bộ luật căn bản qui định nền tảng cho cấu trúc chánh quyền, xã hội và sự phân chia quyền lực của một quốc gia. Luật Hiến Pháp làm nền tảng cho tất cả các bộ luật khác trong xã hội. Bộ luật Hiến Pháp hiện hành của Việt Cộng phát hành năm 1992 gồm có 12 chương và 147 điều.
Sau 1954, nhân dân miền Bắc sống nghèo đói dưới chế độ độc tài Cộng Sản, trong khi nhân dân miền Nam sống trong no ấm, tự do . Theo tinh thần hiệp định Geneve 1954, dân chúng được quyền tự do lựa chọn miền đất mà mình muốn sinh sống, rồi sau đó 2 năm sẽ có một cuộc Tổng tuyển cử toàn quốc để người dân được lựa chọn người lãnh đạo đất nước
Hồ Chí Minh tên thật là Nguyễn Sinh Cung sinh năm 1890 và chết năm 1969. Người ta không biết chắc chắn ngày sinh và ngày chết của Hồ Chí Minh vì ông và đảng Cộng Sản thường đưa ra nhiều ngày giả khác nhau để dối gạt người khác.
Ông Hoàng Hoa Thám, hùm thiêng Yên Thế: Ông Hoàng Hoa Thám người tỉnh Bắc Giang. Năm 1886, ông lập chiến khu Yên Thế, xây đồn trại, mua súng ống chống Pháp, nên ông còn có danh hiệu là Hùm Thiêng Yên Thế. Ông gây nhiều thiệt hại cho giặc Pháp ở vùng Nhã Nam, Yên Thế, Tam Đảo.
Năm 1884: Vua quan ta không chịu mở cửa giao thương, lại thích sang Tàu cầu viện. Quân Tàu cũng sang giúp ta đánh Pháp dù rằng nước Tàu cũng đang rối ren. Sau Pháp và Tàu ký hòa ước Fournier, nước Tàu rút quân về để Pháp tiếp tục đánh chiếm nước ta.
Năm 1841, vua Thiệu Trị - Pháp bắn phá Đà Nẵng: Vua Thiệu Trị là một ông vua hiền hòa, không có nhiều cải cách. Năm 1847 có 2 tàu chiến của Pháp đậu ở Đà Nẵng, đang điều đình xin cho bỏ cấm đạo. Vì hiểu lầm là quân ta sắp tấn công, họ bắn chìm nhiều thuyền bè ta rồi bỏ chạy.
Đời vua Lê Chiêu Thống, đại tư đồ Nguyễn Hữu Chỉnh chuyên quyền làm điều trái phép. Nguyễn Huệ sai Vũ Văn Nhậm ra đánh Chỉnh. Sau Nguyễn Huệ thấy Vũ Văn Nhậm kiêu căng lại đem binh ra Bắc lần thứ 2 đánh Vũ Văn Nhậm.In Le Chieu Thong’s reign, master Nguyen Huu Chinh abused the power to do illegal things.
Nhà Lê làm vua được 100 năm truyền đến vua Lê Chiêu Tông thì bị Mạc Đặng Dung cướp ngôi. Year 1533, the Le lost the throne: The Le dynasty ruled our country for 100 years till King Le Chieu Tong’s reign. Then Mac Dang Dung stole the throne. An 1533, le Lê perd le trône: la dynastie Lê gouverna notre pays pendant 100 ans.
Hồ Quí Ly là một ông vua có tài, lập nhiều cải cách cho đất nước, nhưng vì ông đã soán ngôi nên lòng dân không phục. Nhà Hồ truyền ngôi chỉ được hai đời thì bị nhà Minh bên Tàu đem quân đánh chiếm nước Nam.The Ho Dynasty, Ho Qui Ly, year 1400: Ho Qui Ly was a talented king, he conducted many reforms for our country.
YêuNướcViệtNam.org